Adjunct Asst. Prof. Dr. Elisa Tamar Albert 

Columbia University
Juni 2017 - August 2017 Fellow
Juni 2016 - August 2016 Fellow

Projekte am HWK

  • Juni 2016 - August 2017: Little Sister (A Novel)
Elisa Tamar Albert

Publikationen (1)

2016
The Snarling Girl
Publikation: Hazlitt