Adjunct Asst. Prof. Dr. Elisa Tamar Albert 

Columbia University, USA
Juni 2017 - August 2017 Fellow
Juni 2016 - August 2016 Fellow

Projekte am HWK

  • Juni 2016 - August 2017: Little Sister (A Novel)
Elisa Tamar Albert