Dr. Anna Auguscik 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, GERMANY
September 2018 - August 2021 Associate Junior Fellow

Projekte am HWK

  • September 2018 - August 2021: Expedition Narratives