Dr. Anna Auguscik 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
September 2018 - Juni 2022 Associate Junior Fellow

Projekte am HWK

  • September 2018 - Juni 2022: Expedition Narratives
Anna Auguscik