Prof. Dr. Jean-Yves Boulin 

Université Paris Dauphine
März 2003 - März 2003 Fellow
Juli 2002 - September 2002 Fellow

Projekte am HWK

  • Juli 2002 - März 2003: Forschungsgruppe "Lokale Zeitforschung und Zeitpolitik"
Jean-Yves Boulin