Adjunct Asst. Prof. Dr. Elisa Tamar Albert 

Columbia University
June 2017 - August 2017 Fellow
June 2016 - August 2016 Fellow

Projects at HWK

  • June 2016 - August 2017: Little Sister (A Novel)
Elisa Tamar Albert

Publications (1)

2016
The Snarling Girl
Publication: Hazlitt