Christophe Delory 

Independent, FRANCE
Oktober 2018 - Januar 2019 Fellow
März 2019 - Juli 2019 Fellow
Juli 2019 - Oktober 2019 Fellow
März 2020 - Mai 2020 Fellow
Juli 2020 - August 2020 Fellow
Juni 2021 - Juli 2021 Fellow

Projekte am HWK

  • U-Boot-Bunker Valentin - To Photograph the Absence
  • NDW, Norddeutsche Woll- und Kammgarnspinnerei – Photographs by Christophe Delory
  • U-Boot-Bunker Valentin - To Photograph the Absence
Christophe Delory