Dr. Kristian Berg 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Juli 2017 - Juni 2019 Associate Junior Fellow

Projekte am HWK

  • Juli 2017 - Juni 2019: The Morphology of Written English
Kristian Berg