Prof. Dr. Georg Elwert (verstorben) 

Freie Universität Berlin
Oktober 2002 - Juli 2003 Fellow

Projekte am HWK

  • Oktober 2002 - Juli 2003: Die Ordnung der Gewalt
Georg Elwert (verstorben)