Dr. Anna Auguscik 

Carl von Ossietzky Universit├Ąt Oldenburg
September 2018 - June 2022 Associate Junior Fellow

Projects at HWK

  • September 2018 - June 2022: Expedition Narratives
Anna Auguscik